Túžite po životaschopnej koučovacej praxi?

Iný prišiel a hovoril: »Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial. «

                                                                (Lk 19, 16-20)                                                               

Koučovacou praxou rozumiem systematické a dlhodobé využívanie koučovacích rozhovorov s cieľom pomáhať jednotlivcom alebo skupinám dosiahnuť špecifické ciele. Celá evanjeliová stať nám hovorí, ako by sme mali s darom koučingu zaobchádzať a čo by sme nemali robiť.  Vieme určite, že by sme nemali tú „svoju mínu uložiť v šatke“. Našim vzorom by mali byť dvaja sluhovia, ktorí začali konať. Ako ináč by ich míny získali ďalšie? Hľadali, kde by zverenú hodnotu rozmnožili. Nevieme, ako pochodili ostatní sluhovia s ich mínami, ale tí dvaja, ktorí boli úspešní, určite vynaložili veľké úsilie, aby jeden mal na konci päť a druhý dokonca desať mín.  Určite ich nestretlo nečakané šťastie,  ani nečakali, že za nimi prídu peňazomenci a dajú im nejakú výhodnú ponuku. Museli ju nájsť sami, museli byť vytrvalí, možno sa unavili, ale dokázali z toho, čo dostali, vytvoriť viac.

Nechajme sa inšpirovať týmto evanjeliovým príbehom a pri budovaní našej koučovacej praxe, hľadajme aktívne, buďme vynaliezaví, opäť vstaňme, ak sa nám nedarí, aktívne oslovujme ľudí, nenechajme sa odradiť neúspechom a hlavne „neuložme svoju mínu v šatke“. Iba takto sa budeme správať zodpovedne za dar, ktorý máme.

Vybudovanie zmysluplnej koučovacej praxe sa nezaobíde bez troch dôležitých  vecí, ktoré musíme robiť priebežne a ktoré sa navzájom podporujú:

  • Dávať o sebe vedieť, aby som mal koho koučovať (marketing)
  • Koučovať, neustále sa odborne zdokonaľovať a rásť po duchovnej stránke (osobný rast)
  • Riadiť a usmerňovať svoje koučovanie ako rozvíjajúci sa systém (manažovať)

Že vám to nápadne pripomína podstatu podnikania? Nemýlite sa, je to presne tak. Ak nepatríte k tým niekoľkým šťastným, za ktorými prídu klienti sami, nezostáva nič iné, iba si svoj biznis (áno, biznis!) vybudovať. Vidím už zježené vlasy na mnohých hlavách, ale poskytovať kvalitné koučovacie rozhovory tým, ktorí ich bytostne potrebujú, stále sa v tom zdokonaľovať a svoju ponuku skvalitňovať, vyžaduje životaschopný, t. j . dobre manažovaný biznis. Americký filozof slovenského pôvodu Michael Novak zdôrazňuje, že biznis je morálne mimoriadne závažné povolanie. Vyžaduje od nás, aby sme boli naplnení cnosťou, ak ho chceme zvládnuť a vyriešiť mnohé úlohy v morálnej oblasti.

S naším rozhodnutím vybudovať si koučovaciu prax teda úzko súvisí aj zmena v našom nastavení mysle najmä vzhľadom na podnikateľský charakter tejto činnosti.  Aj v Lukášovom podobenstve boli sluhovia vyzvaní „Obchodujte, kým sa nevrátim!“ Súčasťou rozhodnutia je preto preskúmanie presvedčení, ktoré máme v súvislosti s pomáhaním, odmenou, peniazmi, ziskom, jeho použitím, podnikaním.

Primeraná odmena sa stáva prostriedkom na ďalšie zveľaďovanie tejto profesie, náš osobný a profesionálny rast, na poskytnutie vyššej kvality pre našich klientov, či schopnosť pomáhať viacerým. Bez nej, obrazne povedané, koučing uložíme v šatke. A koučing uložený v šatke, teda kouč, ktorý so zvereným darom takto zaobchádza, má malé šance byť dobrým nástrojom  v Božích rukách.

Autor: M. Kubeš, CCNI International Director, Slovakia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search Blog
Categories
Categories
Archives
Archives

Empower Your Christian Coaching Journey Today!

With The Support Of CCNI – All Of Your Coaching Aspirations Will Happen.

Related Articles

Start Your Christian Coaching Success Story Today!